Educació Primària

HORARI

L’horari del nostre centre és de 8:30 a 13:30 h.

ENTRADES I SORTIDES

 • Es demana puntualitat a l’hora d’entrar i a l’hora de recollida dels fills/filles.
 • Els alumnes de Primària entren:
    • 1r / 2n / 3r : C. Robert Graves,45
    • 4t / 5è / 6è: C. George Bernanos, 24

després es col·locaran a les seves files.

 • Si hi ha un retard justificat, es comunicarà al tutor i l’alumne/a entrarà tot sol. Les interrupcions reiterades provoquen una falta d’atenció i una pèrdua de temps que afecta a tots.
 • En el supòsit que els pares/mares no puguin venir a cercar a les 13:30 h es comunicarà al tutor/tutora la persona autoritzada per fer-ho, a través d’un escrit que l’alumne haurà de lliurar al tutor.
 • Recordem que les faltes reiterades de puntualitat i l’acumulació de tres faltes injustificades d’absència constitueixen una falta que la/el tutora/tutor ha de posar en coneixement de la Conselleria.
 • A les entrades i sortides, cal esperar els infants fora del recinte, per tal de no obstaculitzar els accessos al centre.

MATERIAL I LLIBRES

 • Cada nin/nina ha de tenir el seu MATERIAL  individual (especificat per cursos a l’apartat LLIBRES i MATERIAL).
 • A més, les famílies fan una aportació anual de 36€ que també es pot fer trimestral de 12 € per trimestre. Aquesta quantitat s’ha d’ingressar al compte bancari del centre* i donar justificant al tutor/tutora.
 • També tenim el programa de REUTILITZACIÓ de llibres. Per adherir-se al programa les famílies signen un document i fan l’ingrés total de 40€*
 • L’agenda escolar de l’alumne/a és de ús obligatòri i costa 5€*

*BANKIA ES 2038  3267  5160  0010  5511

RELACIONS FAMÍLIA-ESCOLA

 • Els primers dies els tutors/tutores els citaran per tenir una ENTREVISTA,  és molt important tenir una estreta relació amb el tutor/la tutora i informar si tenen alguna malaltia, al·lèrgies, intoleràncies,o el que sigui que pugui afectar a la dinàmica diària en el centre pel seu bé i de la resta de nous companys,sempre amb un certificat metge que tendrem al seu expedient.
 • L’horari d’atenció a mares i pares és dimarts de 13,30 h. A 14’30 h. (procurau concertar l’entrevista amb antelació per evitar temps d’espera)
 • A excepció d’urgències, evitar parlar amb els/les mestres a l’entrada o durant l’horari lectiu per no endarrerir el començament de les classes. També la direcció i cap d’estudis del centre estan a la vostra disposició sempre i quan demaneu cita prèvia.
 • Recordam la necessitat d’actualitzar dades personals (adreces i telèfons) a secretaria i anotar-los a l’agenda escolar.
 • Agraïm la vostra col·laboració en qualsevol aspecte que millori la qualitat de la nostra escola en benefici dels infants.