Eleccions al Consell Escolar

Benvolgudes famílies:

Aquest curs hi ha eleccions al Consell Escolar, màxim òrgan de representació de tots els membres de la comunitat educativa.

Al nostre centre el CE ha d’estar format per:

 • Director/-a
 • Cap D’estudis
 • Representant de l’Ajuntament
 • 5 mestres
 • 5 pares/ mares dels quals un és membre de l’AMIPA
 • 1 representant del personal de l’administració i serveis
 • Secretari/ària, amb veu però sense vot.
 • 1 mestre que impulsi mesures per fomentar la igualdat entrre homes i dones i la prevenció de la violència masclista.

El Consell Escolar té, entre altres, les següents funcions:

 • Aprovar la Programació General Anual del centre, els pressupostos i la Memòria de final de curs
 • Aprovar el Reglament de Règim Intern
 • Analitzar i valorar el Funcionament general del centre
 • Promoure la Conservació i renovació de les instal.lacions

El proper dimarts dia 5 d’octubre a les 12,00 tindrà lloc a l’entrada del Carrer Robert Graves, 45 el sorteig públic dels membres titulars i suplents de la Junta Electoral.

La Direcció