Consell Escolar

Composició del Consell Escolar del Ceip El Terreno

Director Maria Isabel Seguí
Cap d’estudis Mireia Garcia
Regidor o representant de l’Ajuntament Alicia Beltrán
5 mestres Damià Celià

Lluna Alacid

Lidia Barea

Margalida Clar

Caterina Triay

5 pares/mares (1 de l’APIMA i 4 d’elegits/des) Romina Manoukian

Alice Belmonte

Ana Maria Grigore

Lorena Bianchi

Anabel Carmiña

1 representant del personal d’administració i
serveis.
Secretari, amb veu però sense vot Rosa Marroig

El Consell Escolar del centre tindrà les següents competències:

a)  Avaluar els projectes i les normes de l’autonomia del centre.

b) Avaluar la PGA del centre, sense perjudici de les competencies del Claustre del professorat, en relació a la planificació docent.

c) Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats.

d) Participar en la selecció del director del centre, en els termes que la Llei Orgánica estableix. Ser informat del nomenament dels altres membres de l’equip directiu.

e) Informar sobre la admisió de alumnes, amb la sujeció al que s’estableix en la Ley Orgánica i les disposiciones que la desenvolupen.

f) Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar per a què s’atenguin a la
normativa vigent.

g) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre, la igualtat entre homes i dones, la igualtat de tracte i la no discriminació, la resolució pacífica de conflictes i la prevenció de la violència de gènere.

h) Promoure la conservació i la renovació de les instal·lacions i dels equips escolars i informar de l’obtenció de recursos complementaris.

i) Informar les directrius per la col·laboració, amb finailitats educatives i culturals, amb les Administracions locals, amb d’altres centres, entitats i organismes.

j) Analitzar i valorar el funcionamient general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avalucions internes i externes en les que participi el centre.

k) El·laborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de l’ Administració
competent, sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió, així
com sobre aquells altres aspectes relacionats amb la qualitat de la mateixa.

l) Qualsevol altres que siguin atribuides per l’Administració Educativa.