Llibres de text i material escolar 2022/2023

EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

AGENDA DE L’ALUMNE/A: Els primers dies del curs els infants han de comprar l’agenda escolar del nostre centre. Podeu pagar-la als tutors/es per 5€. Recordau que es tracta d’una eina de comunicació amb l’escola i d’ús obligatòri a tots els cursos de primària.

REUTILITZACIÓ DE LLIBRES
(només primària)

El programa de reutilització de llibres és un servei que ofereix la Conselleria per subvencionar el cost dels llibres i material didàctic. L’escola hi participa des de fa anys. Consta d’un fons de llibres i materials que el mestre posa a disposició de l’alumnat adherit durant el curs escolar. En acabar el curs, la família es compromet a retornar en bon estat els llibres o material prestats. Per tant, no es poden pintar, escriure ni fer malbé. Es sobreentén que els quadernets no són reutilitzables i en acabar el curs, l’alumne se’ls queda.

Les famílies que desitgin adherir-se al programa pel curs 2022/2023 han d’abonar 40€ a CAIXA BANK: 

ES81 2100 8122 8413 0041 7491

Es imprescindible posar en el concepte el nom de l’alumne i el curs que ha de fer.

Cal guardar el justificant del banc per possibles reclamacions.